ΒΗΜΑ 2: Επιλογή της ομάδας-στόχου ή του προσωπικού με το οποίο θα συνεργαστείτε

Στόχος αυτού του βήματος είναι να συμπληρωθεί η ομάδα εργασίας για το έργο σε όλους τους διαφορετικούς τομείς του. Με άλλα λόγια, στόχος είναι να δημιουργήσετε ή να συμβουλευτείτε μια βάση δεδομένων προκειμένου να κάνετε μια ανοιχτή πρόσκληση ή ένα κάστινγκ, εφόσον το έργο το απαιτεί, για:

Ηθοποιούς

Παρόλο που ο/η σκηνοθέτης/-ιδα είναι αυτός/-ή που αποφασίζει για το επιτελείο των ηθοποιών, είναι δουλειά της παραγωγής να οργανώσει και να πραγματοποιήσει το κάστινγκ

Μουσικούς
Τεχνικούς

Ειδικοί που είναι απαραίτητοι/-ες για την υλοποίηση των συμπληρωματικών της σκηνής τομέων (ήχος, φωτισμός, λογισμικό κλπ.)

Σχεδιαστές

Επαγγελματίες υπεύθυνοι/ες για τη μετατροπή μιας αισθητικής ιδέας σε στοιχεία που τροφοδοτούν την ιστορία, π.χ. κοστούμια, σκηνικά, ήχος κλπ.

Υπεύθυνους επικοινωνίας

Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διάδοση του έργου, προετοιμάζει όλο το επικοινωνιακό υλικό και τις δραστηριότητες προώθησης της παράστασης

H/Y, tablet ή κινητό τηλέφωνο

Εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε αυτό το βήμα

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Βάση δεδομένων

Εξαρτάται από την ομάδα με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

  • Ηγετική ικανότητα και λήψη αποφάσεων

    Πολύ σημαντική ικανότητα για το άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο της Παραγωγής, καθώς αυτό το άτομο θα είναι εκείνο που θα στηρίξει και θα βοηθήσει τη Διεύθυνση να λάβει αποφάσεις για την υπόλοιπη ομάδα

  • Χρηματοοικονομικά

    Ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού, τόσο για την εξέταση των αμοιβών όσο και για την υλοποίηση του έργου

  • Αυτονομία και προσωπική πρωτοβουλία

    Δεξιότητα που σε αυτό το στάδιο σχετίζεται άμεσα με την ηγετική ικανότητα και τη λήψη αποφάσεων

Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη συσταθείσα ομάδα εργασίας, το σημείο αυτό μπορεί να παραλειφθεί. Αν δηλαδή έχετε σχηματίσει μια σταθερή θεατρική ομάδα ή συλλογικότητα, το βήμα αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί. Με αυτό το δεδομένο, θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα να βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι που σχετίζονται με τη διαχείριση του λογισμικού ή τις ειδικές τεχνικές ανάγκες λόγω του ψηφιακού πλαισίου έχουν επανεξεταστεί και αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες των ατόμων που είναι υπεύθυνα για αυτά τα καθήκοντα.

Αφού αποσαφηνιστούν τα παραπάνω σημεία, είναι καθήκον της Παραγωγής να διαχειριστεί τη γενική οργάνωση του έργου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο επόμενο βήμα.