ΒΗΜΑ 1: Βιωσιμότητα ή/και προϋπολογισμός του έργου

Όπως ισχύει για κάθε έργο, είναι σηµαντικό να είστε σαφείς σχετικά µε τον διαθέσιµο προϋπολογισµό. Αν δεν διαθέτετε τα κεφάλαια, είναι απαραίτητο να διερευνήσετε και να διαχειριστείτε πόρους για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του έργου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί για παράδειγμα, μέσω της υποβολής αιτήσεων για καλλιτεχνικές υποτροφίες ή επιχορηγήσεις, μέσω της χρηματοδότησης από το πλήθος (crowdfunding), της αυτοδιαχείρισης κλπ.

Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να ορίσετε έναν προϋπολογισμό για τα έξοδα, τις επενδύσεις και τα κέρδη (ή εκτιμήσεις). Αφού γίνουν σαφείς όλες αυτές οι πληροφορίες, μπορεί να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Η/Υ ή tablet

Απαραίτητο εργαλείο τόσο για την έρευνα όσο και για την οργάνωση των πληροφοριών.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Λογισμικό προγραμματισμού (Excel, Holded, Oracle, SAP, μεταξύ πολλών άλλων)

Πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση των πληροφοριών.

Χρηματοοικονομικά
Αυτή η τεχνική ικανότητα αναφέρεται στον χειρισμό ορισμένων μαθηματικών και διοικητικών εννοιών που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και τη διαχείριση του έργου
Προσαρμογή στις αλλαγές
Σε αυτό το βήμα απαιτείται μεγάλη ευελιξία απέναντι στις προκλήσεις, ιδίως τις οικονομικές, που μπορεί να προκύψουν
Αυτονομία και προσωπική πρωτοβουλία
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η δεξιότητα αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση βημάτων που προϋποθέτουν περισσότερο ατομικές επαγγελματικές προσπάθειες και ευθύνες. Στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να οριστεί το άτομο ή η ομάδα που θα είναι αρμόδια για το βήμα αυτό
Δημιουργικότητα
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο τεχνικά στάδια στην ανάπτυξη του έργου, απαιτεί παράλληλα και κάποια δημιουργικότητα, καθώς πρέπει να διερευνηθούν και να αναζητηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να καταστεί το έργο βιώσιμο, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί ορθά
Παρατηρήσεις
Μια στρατηγική για τη βιωσιμότητα είναι ο εκ των προτέρων καθορισμός των αμοιβών των μελών της ομάδας
Previous slide
Next slide

Εργαστείτε σε συντονισμό με την ομάδα Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρώπινου Δυναμικού, αν υπάρχει.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλεγεί η εμπλεκόμενη ομάδα. Αυτή η πτυχή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την αρχική διαμόρφωση της ομάδας και τις μορφές οργάνωσής της, καθώς και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να εξετάσετε μερικούς από τους ρόλους που εξηγούνται παρακάτω.