ΒΗΜΑ 1: Κοινό-στόχος

Η ομάδα διαχείρισης ή/και παραγωγής θα πρέπει να επιλέξει το κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου επικοινωνίας και διάδοσης της παράστασης. Το περιεχόμενο του έργου μπορεί να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με τους ακόλουθους παράγοντες:

Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες

Χρησιμοποιούνται μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία (π.χ. παιδιά, έφηβοι/-ες, νέοι/-ες, ενήλικες, ηλικιωμένοι/-ες), το επάγγελμα, μεταξύ άλλων.

Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες

Λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο του εισοδήματος.

Ψυχογραφικοί παράγοντες

Λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα, ο τρόπος ζωής και το σύστημα αξιών.

Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο

Εργαλείο για έρευνα και οργάνωση πληροφοριών.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Ψηφιακές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν

Είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της σκηνοθεσίας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πλατφόρμες που πρέπει να μελετηθούν για να γίνει μέσω αυτών η διάδοση του έργου.

Οι ικανότητες, εκτός από τις πολυεπίπεδες, που απαιτούνται για το στάδιο αυτό είναι οι εξής:

Αναλυτική ικανότητα:

Οι πληροφορίες από μόνες τους δεν αρκούν αν δεν υπάρχει η ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη χάραξη των καλύτερων επικοινωνιακών στρατηγικών

Ομαδική εργασία:

Αυτό το βήμα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις ομάδες Σκηνοθεσίας και Παραγωγής

Μόλις καταστεί σαφές το κοινό-στόχος, μπορείτε να συνεχίσετε με την κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής στο βήμα 2, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω…