Ποιος είναι ο στόχος του παρόντος οδηγού;

Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως σε μεγαλύτερο βάθος, το έργο αυτό επιδιώκει να διερευνήσει το πεδίο του ψηφιακού θεάτρου αναλύοντας και αναπτύσσοντας χρήσιμο υλικό και καινοτόμο μεθοδολογία για την προώθηση και τον εμπλουτισμό των ψηφιακών πρωτοβουλιών στον τομέα του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Με βάση τα κύρια ευρήματα και τις προκλήσεις που προέκυψαν από την εκτίμηση των αναγκών και τις δύο πιλοτικές εμπειρίες, ο παρών οδηγός έχει ως στόχο να προσφέρει ένα συστηματικό και λεπτομερές πρακτικό εργαλείο για την ανακάλυψη ή την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με το ψηφιακό θέατρο και τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακά εγγενούς θεάτρου σε διαφορετικά πλαίσια. Με άλλα λόγια, στόχος αυτού του οδηγού είναι να συνδράμει βήμα προς βήμα στη δημιουργία, την παραγωγή, την παράσταση και την προώθηση του ψηφιακά εγγενούς θεάτρου με τη βοήθεια ενός συνόλου εργαλείων, δραστηριοτήτων, συμβουλών και παρατηρήσεων σχετικά με συγκεκριμένες ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα. Επιπλέον, ο οδηγός περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη ενότητα με τους στόχους, τις ικανότητες και το υλικό που απαιτείται για κάθε βήμα, προκειμένου οι χρήστες/-ριες να ενημερωθούν για τις πιθανές προκλήσεις και τα σχετικά αποτελέσματα.