Παράγοντας: ικανότητες, εργαλεία και δραστηριότητες

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Παραγωγή θα αποτελέσει αντικείμενο εργασίας παράλληλα με τη Δημιουργική διαδικασία, καθώς η μία γενικά εξαρτάται από την άλλη.

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας και εναπόκειται στους/στις ίδιους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν πολυεπίπεδες ικανότητες και δεξιότητες για την εν λόγω διαδικασία, όπως:

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή η ικανότητα εφαρμόζεται οριζόντια στο σύνολο του έργου. Είναι απαραίτητο να διατηρείται σαφής και εύρυθμη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων/-ουσών στις διάφορες ομάδες εργασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Σε αυτό το στάδιο, η γνώση και η χρήση των ψηφιακών πλατφορμών είναι επίσης σημαντική, όχι από καλλιτεχνική άποψη, αλλά για την καλύτερη οργάνωση και τον καλύτερο προγραμματισμό του έργου.

Η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων που μπορούν να φανούν χρήσιμα για τη διαδικασία. Ακόμη, επιτρέπει την αξιολόγηση πιθανών προβλημάτων, τη διατύπωση επιχειρημάτων και τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων.

Εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα για το στάδιο αυτό, η οποία επιτρέπει τη χρήση των διαθέσιμων πόρων, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε για υλικούς πόρους, με τον βέλτιστο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Ακόμη, συμβάλλει στην διαχείριση του χρόνου και την τήρηση των προθεσμιών του έργου

Απαραίτητη δεξιότητα για την ανάπτυξη αυτού του σταδίου, όπου κάθε ομάδα εργασίας πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με τις υπόλοιπες, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα βήματα για την επίτευξη των στόχων

Ικανότητα που αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το στάδιο, στο οποίο πραγματοποιούνται όλα τα βήματα που θα δομήσουν το καλλιτεχνικό μοντάζ.

Παρακάτω περιγράφουμε αναλυτικά ορισμένα σημαντικά βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη αυτού του σταδίου…